Biuro nieruchomości: Imper

Zakopane nieruchomości, działki, kościelisko, mieszkania zakopane, apartamenty zakopane. W zakresie zarządzania zapewniamy: prowadzenie wykazu lokali, właścicieli lokali, najemców oraz weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego nieruchomości, prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości wspólnej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego i właściciela, dokonywanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości zgodnie z przepisami prawa budowlanego, zagwarantowanie utrzymania czystości pomieszczeń służących do użytku wspólnego oraz terenu na zewnątrz budynku należącego do nieruchomości wspólnej, zapewnienie dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, energii cieplnej, wody, odprowadzania ścieków i wywozu śmieci, wykonywanie konserwacji i bieżących napraw na terenie nieruchomości wspólnej, usuwanie awarii i ich skutków, ubezpieczenie budynku, opłacanie podatków i innych opłat publicznoprawnych dotyczących nieruchomości wspólnej o ile nie są one pokrywane bezpośrednio przez właścicieli, zawieranie w imieniu wspólnoty umów wynikających z obowiązków Zarządcy oraz kontrolowanie prawidłowości ich wykonania oraz regulowanie wynikających z nich zobowiązań, reprezentacja właścicieli w sprawach dotyczących zwykłego zaządu nieruchomością, przygotowywanie i prowadzenie zebrań Wspólnoty, przygotowywanie rocznego planu gospodarczego Wspólnoty, otwarcie rachunku bankowego dla Wspólnoty oraz przeprowadzanie przez niego wszelkich rozliczeń, prowadzenie pozaksięgowej ewidencji kosztów i przychodów nieruchomości wspólnej, ustalanie zaliczek na pokrycie kosztów nieruchomości wspólnej, ustalanie kosztów dotyczących nieruchomości wspólnej w tym wydatków na bieżącą konserwację, remonty, opłaty z tytułu dostawy mediów oraz wywozu śmieci, ustalanie stanu należności i zobowiązań, przychodów, wydatków oraz stanu środków pieniężnych, sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego, rozliczanie zaliczek wnoszonych przez właścicieli na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej.

Dane kontaktowe biura oraz formularz e-mail

Imper
Zakopane, Al. 3 -maja (województwo małopolskie, powiat tatrzański)
Licencja zawodowa pośrednika w handlu nieruchomościami nr 123123

Treść wiadomości:

Twoje imię i nazwisko

Twój numer telefonu

Twój adres e-mail

Wpisz liczbę: pięćset dwadzieścia dziewięć

strona WWW biura

Wpis dodano dnia 2008-03-07 o godzinie 11:13:30