Rzeczoznawca: Monika Radzikowska

Firma zajmuje się wyceną nieruchomości wszelkiego typy dla różnych celów, w szczególności zabezpieczenia wierzytelności kredytodawcy. Wyceniamy nieruchomości mieszkaniowe, komercyjne, przemysłowe, rolne oraz specjalnego przeznaczenia. Rzeczoznawca majątkowy to osoba fizyczna posiadająca uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości, nadane w trybie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 z poźniejszymi zmianami). Ma prawo szacowania nieruchomości, a także maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem. Jest zobowiązana do wykonywania czynności szacowania nieruchomości zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów prawa i standardami zawodowymi, ze szczególną starannością właściwą dla zawodowego charakteru tych czynności oraz z zasadami etyki zawodowej, kierując się zasadą bezstronności w wycenie nieruchomości. Jest zobowiązany wykorzystywać udostępnione dane, z zachowaniem zasady poufności. W szczególności nie może przekazywać osobom trzecim informacji uzyskanych w toku wykonywania czynności szacowania nieruchomości, chyba że przepisy ustawy lub przepisy odrębnych ustaw stanowią inaczej. Nie jest związany żądaniami zamawiającego lub osób zainteresowanych wynikiem jego pracy, jeżeli pozostawałyby one w sprzeczności z prawem lub standardami zawodowymi. Nie może dokonywać wyceny majątku własnego a także osoby bliskiej, lub innych czynności z zakresu praktyki zawodowej, nie tylko wówczas, gdy istnieje wyraźny zakaz ustawowy, lecz także wtedy gdy mogłoby to wywołać wątpliwości co do obiektywizmu rzeczoznawcy. Dotyczy to również sytuacji, gdy rzeczoznawca pozostaje w stosunku zależności osobistej, lub służbowej w odniesieniu do zamawiającego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody, które mogą wyniknąć w związku z wykonywaniem czynności w zakresie szacowania nieruchomości oraz wyceny nieruchomości.

Dane kontaktowe biura oraz formularz e-mail

Monika Radzikowska
Warszawa, Plac Hallera 10 lok 103 (województwo mazowieckie, powiat warszawski)
Licencja zawodowa rzeczoznawcy nr 4339

Treść wiadomości:

Twoje imię i nazwisko

Twój numer telefonu

Twój adres e-mail

Wpisz liczbę: pięćset dwadzieścia dziewięć

strona WWW biura

Wpis dodano dnia 2007-09-11 o godzinie 15:38:14